adatkezelési tájékoztató

 

A KOREND Rendszerház Kft a www.korend.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározottak figyelembevételével alakította ki.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek, valamint a portál üzemeltetése a fentieken túl összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályokkal.

A KOREND Rendszerház Kft. a www.korend.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi tájékoztatóban részletezettek szerint jár el.

1.             ALAPFOGALMAK

Az adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmakat a GDPR 4. cikke, valamint az Infotv. 3.§-a részletezi. A jelen tájékoztatóban értelmezhető alapfogalmak:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv – jelen esetben KOREND Rendszerház Kft. –, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

4. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.             ADATKEZELŐ

A KOREND Rendszerház Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

Az adatkezelő adatai:

Név:                                     KOREND Rendszerház Kft.

Cím:                                     2800 Tatabánya, Mártírok útja 12. 2/2.

Telefon:                                06-34/302--480

E-mail:                                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Képviselő:                            Kozma Lívia ügyvezető

Weboldal szolgáltatója:

Név:                                     PlexNET Informatikai és Szolgáltató Kft.

Cím:                                     8441 Márkó, Búzavirág u. 9.

Weboldal tartalom szerkesztő (backend administrator): a KOREND Rendszerház Kft. honlap szerkesztésére jogosult munkatársai. Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

3.             AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

3.1.         Általános tudnivalók

A weboldalon személyes adat kezelhető, ha

-               ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul;

-               ha a beleegyezés megfelelő tájékoztatáson alapul;

-               azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben –közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

A weboldalon személyes adatok nem kerülnek feltüntetésre.

3.2.         A honlap látogatóinak adatai

A weboldal nyilvános felületén, az oldal tartalmának megtekintése során közvetlen felhasználó azonosítás nem történik.

4.             WEBOLDAL COOKIE (SÜTI) KEZELÉSE

4.1.         Általános tájékoztató a sütikről

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A Felhasználó visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

4.2.         A weboldal által használt sütikről

Weboldalunk technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütiket használ: ezek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek kizárólag az aktuális látogatásra vonatkoznak. Az adatkezelés célja a honlap működésének biztosítása. A munkamenet sütik személyes adatot nem gyűjtenek a weboldal látogatóiról. A weboldal ezen kívül Felhasználó azonosítására, vagy követésére alkalmas sütiket nem alkalmaz.

5.             ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A munkamenet sütik által gyűjtött információk a honlap felhasználó általi elhagyásával törlésre kerülnek.

6.             ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7.             ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelő nem továbbít személyes adatokat egyéb címzetteknek vagy adatfeldolgozóknak.

8.             JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

8.1.         Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

Tájékoztatás kérhető:

Postai úton:          KOREND Rendszerház Kft.

                             2800 Tatabánya, Mártírok útja 12. 2/2.

E-mail:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.2.         Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:

Név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:             1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon:                 +36 (1) 391-1400

Telefax:                 +36 (1) 391-1410

E-mail:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.